Boa vak Geweld Geweldsmiddelen

Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar aangepast per 01-01-2019

De beleidsregels voor BOA’s in de Domeinen 1-2 en 5 zijn aangepast betreffende de bevoegdheden rijdend verkeer per 25-11-2018.

De BOA’s zijn nu ook bijvoorbeeld  bevoegd te verbaliseren voor niet verzekerde brom- en snorfietsen die rijden op de openbare weg.

In de beleidsregels staan ook duidelijk de bevoegdheden van de BOA per domein beschreven.

De grote discussie eind 2018 over de bewapening van de BOA, domein I

Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen

De boa Openbare ruimte kan optioneel beschikken over de politiebevoegdheden bedoeld in artikel 7, eerste, derde en vierde lid, van de Politiewet 2012 en kan tevens optioneel beschikken over handboeien, wapenstok en/of pepperspray. De ingehuurde boa Openbare ruimte kan optioneel beschikken over de politiebevoegdheden bedoeld in artikel 7, eerste, derde en vierde lid, van de Politiewet 2012 en optioneel over handboeien

Elke aanvraag tot het toekennen van geweldsmiddelen wordt afzonderlijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. Voor welke soort wetsovertreding(en) is de opsporingsbevoegdheid verleend? Bij het handhaven van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht kan het gebruik van een geweldsmiddel meer proportioneel zijn dan bijvoorbeeld bij het handhaven van het ordeningsrecht.
  • b. Wat is de aard van de te verwachten agressie? Toekenning van een geweldsmiddel kan geïndiceerd zijn indien de verwachting is dat de boa daadwerkelijk te maken krijgt met fysiek geweld, in tegenstelling tot situaties waarbij de te verwachten agressie louter verbaal van aard is.
  • c. Over welke geweldsmiddelen kan de boa op basis van zijn taakstelling beschikken? Indien het bezwaarlijk of onmogelijk is om op een andere wijze te voorzien in de veiligheid van de boa, kan hem een geweldsmiddel worden toegekend.
  • d. In welke frequentie en mate hebben zich in het verleden situaties voorgedaan waarbij bewapening wenselijk was geweest? Indien sprake is van een toename van het aantal gevallen dat de boa met geweld wordt geconfronteerd waarbij de aanwezigheid van enig geweldsmiddel wenselijk zou zijn geweest, kan een geweldsmiddel worden toegekend.

Indien de beantwoording van bovenstaande vragen nog onvoldoende duidelijkheid geeft over de aanwezigheid van de noodzaak, kunnen aanvullende vragen naar de (on)mogelijkheid van politieassistentie en de aandacht bij de scholing van boa’s voor het onderwerp sociale vaardigheden nog een nadere indicatie geven. Indien zich vaak situaties voordoen waarin het aanwenden van sociale vaardigheden en geweldsbeheersingstechnieken niet (meer) afdoende zijn, kan er aanleiding zijn voor het toekennen van geweldsmiddelen. De toekenning geldt voor het gehele opsporingsgebied van de boa.

Zo kan dus per gemeente een aanvraag gedaan om de Boa uit te rusten met geweldmiddelen. Om mogelijk beter te worden uitgerust met geweldsmiddelen is het ook zeer belangrijk dat elke vorm van fysiek geweld tegen de Boa wordt vastgelegd.

Hier kan je de volledige PDF Beleidsregels geldigheidsdatum 03-01-2019  PDF downloaden

 

 

 

Klik op de banner