Boa vak Brekend nieuws Handige links Netwerk & Info Tips & Info Training en opleiding.

VIND HANDHAVING, echt de nieuwsbrieven volgen

In mijn praktijk ervaring word ik meermaals door zowel collega’s als melders in mijn werkgebied regelmatig geconfronteerd met het “bermparkeren” . Steeds herhalend moet ik dan weer verwijzen naar het verdrag van Wenen. Hierin blijkt dat wat het bermparkeren betreft de Nederlandse wetgeving in het niet valt conform dit verdrag.

VIND HANDHAVING  heeft een vraag die ik in mijn praktijk niet eerder gehoord heb, prachtig beantwoord. De vraag :

” Langs een openbare weg binnen de gemeente bevindt zich een berm waarin een beschermde plant groeit, een bepaald soort orchidee. Omdat de berm, op grond van het Verdrag van Wenen niet meer tot de weg behoort kunnen we niet handhaven indien hier een parkeerverbod wordt ingesteld.

De handhavers uit Domein 1 zijn gezien de domeinenlijst volgens mij niet bevoegd om hier tegen op te kunnen treden en is de vraag dat, als we hiervoor een boa uit domein 2 aanstellen, deze dit dan wel kan en op grond van welke wet dan?”

Ik citeer dan ook graag het antwoord  van auteur Willem Dijsselhof .

Een parkeerverbod voor een berm kan niet gehandhaafd worden. Door geen enkele handhaver en ook niet door de politie.

De bescherming van plantensoorten valt onder de Wet natuurbescherming. Hiervoor is een boa domein 1 niet bevoegd. Een boa in domein 2 wel.

Handhaving op deze wet is best complex. In de soortendatabase worden op dit moment voor de dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming de meest relevante artikelen vermeld: de handeling die ten aanzien van deze soorten verboden zijn.

Er gelden uitzonderingen – ontheffingen en vrijstellingen – voor deze verboden. Deze zullen later worden toegevoegd. In de Wet natuurbescherming zijn deze uitzonderingen in hoofdzaak te vinden in de artikelen die volgen op voornoemde artikelen bevattende de verboden. Je moet dus goed en zeker weten om welke plant het gaat en wat dan van toepassing is.

Los van de bevoegdheid zal het niet veel uitmaken voor de praktische uitvoerbaarheid. Je zult zelden of nooit een dader vinden. Je moet dan constateren dat met een auto een plant wordt vernield. Daarnaast is het zo dat een zekere mate van opzet nodig is om de gedraging strafbaar te maken. Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of een plant.

Dus het is onwaarschijnlijk dat strafrecht hier een oplossing biedt. Ik zou de wegbeheerder adviseren het parkeren hier fysiek onmogelijk te maken. Of soorten nu beschermd zijn of niet, de Wnb schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen. Misschien een stok achter de deur voor een wegbeheerder die zich er makkelijk vanaf wil maken.

Die provincie is in de meeste gevallen het bevoegde gezag als het gaat om het verlenen van ontheffingen. Dus ook als het gaat om de handhaving kan daar om advies gevraagd worden.

NB. Als je in het verkeer per ongeluk een egel (beschermd zoogdier) dood rijdt, ben je niet strafbaar. Je hoeft dus ook niet een berm uit te pluizen om te kijken of er beschermde soorten in staan voordat je er gaat parkeren.”

Meer relevante wetten en uitleg? abonneer je op de nieuwsbrief van VIND HANDHAVING om daar je vakkennis leuk en leerzaam  mee op peil te houden.

Bron: VIND HANDHAVING

Klik op de banner